Regulamin - Shoepassion GmbH

1. Definicje

Sprzedawca – firma Shoepassion GmbH z siedzibą w Niemczech,
Ackerstraße 23-26
10115 Berlin,
identyfikująca się numerem VAT DE 263259400

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.shoepassion.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Regulamin sklepu – niniejszy regulamin.

Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie sklepu dostępnego na stronie internetowej pod domeną www.shoepassion.pl. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili.

Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep i dostępne w chwili składania Zamówienia.

Ceny podane na stronie Sklepu, widoczne przy każdym z Towarów podane są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

Składając zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej, Klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów indywidualnie określonych przez Klienta. SHOEPASSION sprzedaje klientowi końcowemu do użytku prywatnego tylko ilości domowe.

Zamówienie przyjmujemy automatycznie poprzez system sklepu. W każdym przypadku otrzymanie zamówienia zostanie niezwłocznie potwierdzone. Zwracamy uwagę, że przeważnie automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi samo w sobie akceptacji, a jedynie ma na celu wskazanie, że zamówienie zostało przez nas otrzymane i jest w trakcie realizacji. W związku z tym potwierdzamy zamówienie oddzielnie, ale zastrzegamy sobie prawo do połączenia przyjęcia zamówienia z potwierdzeniem odbioru w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu, tak aby w razie potrzeby otrzymali Państwo oba dokumenty razem. Jesteśmy uprawnieni do przyjęcia Państwa zamówienia i tym samym Państwa oferty w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, wyjątek: święta kościelne i państwowe) poprzez wysłanie zamówionego towaru.

Jeśli nasze potwierdzenie zamówienia zawiera błędy typograficzne lub drukarskie lub jeśli prezentacja i ustalenie cen produktów lub cen usług w naszej internetowej ofercie sprzedaży opiera się na błędach transmisji z przyczyn technicznych, mamy prawo do zakwestionowania zamówienia. W zakresie zaskarżenia musimy udowodnić Państwu nasz błąd. Wszelkie płatności już dokonane przez Ciebie zostaną Ci natychmiast zwrócone.

Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przez Kupujących złożone.

3. Jakość Towarów

Produkty sprzedawane przez Sklep posiadają najwyższą jakość i są opracowywane przez specjalistów w dziedzinie produkcji obuwia. Produkcja obuwia odbywa się w profesjonalnej fabryce w Hiszpanii, metodą „Goodyear welted”.

4. Składanie zamówień

Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wskazówkami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

W przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze przygotowane i wysłane, istnieje możliwość jego modyfikacji. Należy w tym celu wysłać e-mail pod adres service@shoepassion.com.

5. Koszt dostawy

KosztKoszt dostawy Towaru jest bezpłatny, o ile warość zamówienia przekracza sumę 699 złotych. W przypadku zamówień do 699 złotych koszt dostawy wynosi 39 złotych.

6. Warunki płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności za Zamówienia w sklepie:

- kartą kredytową,
- za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal,
- przelewem bankowym na konto Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wskazanych wyżej rodzajów płatności do jednej lub kilku rodzajów płatności.

7. Realizacja Zamówień

Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia.

W momencie wysyłki Zamówienia ze Sklepu do Kupującego – system wysyła wiadomość e-mail zawierającą informacje o numerze przesyłki, pozwalającą na jej śledzenie na stronie przewoźnika.

Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą od 2 do 4 dni roboczych.

Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express.

Przesyłki dostarczane są w standardowych godzinach pracy firmy kurierskiej.

Sprzedawca nie może określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia Towaru.

W sytuacji, gdy kurier nie zastanie Kupującego w miejscu wskazanym, jako adres dostawy, pozostawia informację o próbie dostarczenia Towaru w postaci awizo z informacją, gdzie można odebrać przesyłkę lub z informacją o kolejnej próbie doręczenia.

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką.

Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

Odbierając dostarczony przez kuriera Towar, Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, należy niezwłocznie powiadomić o tym Dział Obsługi Klienta Sprzedaży, wysyłając e-mail na adres service@shoepassion.com. i sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

9. Odstąpienie od umowy ("Zwrot" Towaru)

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Dla wygody Klientów, Sprzedawca wydłuża ten czas do 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia wydania Towaru, jak opisano powyżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres e-mail service@shoepassion.com. zawierającego informację o odstąpieniu od umowy wraz z danymi niezbędnymi do zarejestrowania tego w systemie Sprzedawcy tj.: imienia i nazwiska Kupującego oraz numeru zamówienia bądź wypełnienie gotowego formularza zwrotu towaru, który dołączony jest zawsze do przesyłki zawierającej zamówiony produkt.

W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy, o ile nakleił na przesyłce etykietę zwrotną.

Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy poprzez DHL.

Kwota zapłacona za Towar przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostanie zwrócona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru przez Sprzedawcę, w takiej formie - w jakiej została uiszczona. Zwrot kosztów zwrotu nie będzie dokonywany w ramach umownego prawa zwrotu.

Zwracany Towar należy przesłać na adres:

SHOEPASSION.COM
Shoepassion GmbH
Ackerstraße 23-26
10115 Berlin, Niemcy

Jeżeli Konsument nie może zwrócić otrzymanego świadczenia w całości lub w części, bądź też może go zwrócić jedynie w stanie pogorszonym, zobowiązany jest do wyrównania kwoty za ubytek. Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku przekazania rzeczy, kiedy pogorszenie jej stanu wynika wyłącznie ze sprawdzenia rzeczy w takim zakresie, w jakim rzecz mogłaby być sprawdzona w sklepie stacjonarnym. Poza tym Konsument może uniknąć obowiązku w zakresie wyrównania ubytku z tytułu pogorszenia stanu rzeczy na skutek użycia w sposób zgodny z jego celem, jeśli nie używa rzeczy jak właściciel, i zaniecha wszystkiego, co może prowadzić do zmniejszenia jej wartości.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z procedurą zwrotu, Konsument może również skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: service@shoepassion.com..

10. Gwarancja i reklamacje

Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży.

Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie przesyłając na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@shoepassion.com..

Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na swój koszt na adres wskazany przez Sprzedawcę, tj.:

SHOEPASSION.COM
Shoepassion GmbH
Ackerstraße 23-26
10115 Berlin, Niemcy

Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Shoepassion GmbH wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez Shoepassion GmbH., a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

- Adresat: Shoepassion GmbH, Ackerstr. 23-26, 10115 Berlin
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) niepotrzebne skreślić

i przesłanie go do nas na poniższy adres: Shoepassion GmbH, Ackerstr. 23-26, 10115 Berlin, Telefon 0049 (0)30 609837035, E-Mail: service@shoepassion.com

11. Ochrona danych osobowych i prywatności

Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

12. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Prowadzony przez Sprzedawcę Sklep, pod adresem www.shoepasion.pl, jak również jego cała zawartość, w szczególności teksty, fotografie, obrazy, grafika, druki, design obuwia, filmy, prezentacje, ilustracje, jak również wszelkiego rodzaju oprogramowanie (Software), a także wszystkie oznaczenia i/lub wzory przemysłowe są chronione przeciwko nieuprawnionemu użyciu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami od nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych względnie prawami z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

Proszę zaczekać...

{{var product.name}}

Dodane do koszyka

Kontynuuj zakupyZobacz i realizuj koszyk
Kontynuuj zakupy
Zobacz i realizuj koszyk
  Loading...